Tìm hiểu bài tập tiếng anh lớp 4 Unit 10 : where were you yesterday?

Bài tập 1: Odd one out:

 1. old b. young          c. fish               d. slim
 2. chicken b. lemonade    c. pork              d. beef
 3. bread b. apple            c. noodles        d. rice
 4. banana b.strong           c. thin               d. thick
 5. smaller b. thinner         c. thicker         d. sister
 6. short b. tall                c. milk              d. weak
 7. Tet b. Christmas    c. Market         d. Children’s Day
 8. grandparents b. parents         c. grandfather d. grandmother
 9. big b. milk             c. water            d. lemonade
 10. orange b. beef c. apple            d. banana
 11. decorate b. wear c. clean            d. gift
 12. lucky money b. banh chung c. firework     d. floor
 13. Teachers’ Day b. Teacher c. Women’s Day        d. New Year
 14. farmer b. clerk c. office           d. worker
 15. nurse b. doctor c. hospital        d. school
 16. field b. office c. school          d. driver
 17. car b. driver c. ship              d. plane
 18. factory b. lunch c. breakfast     d. dinner
 19. student b. farmer c. small            d. nurse
 20. orange juice b. pink c. black            d. red

Bài tập 2: When’s this festival?

 1. Teachers’ Day ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. New Year ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. Children’s Day ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. Christmas .
 5. Women’s Day ……………………………………………………………………………………………………………………………..
 6. Independence Day ……………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài tập 3: Read and match:

1.      What time is it? a.      I get up at 6 a.m. 1.       
2.      What’s your favourite drink? b.      She works in an office. 2.       
3.      When is your birthday? c.      I was at home. 3.       
4.      What does your grandfather do? d.      She’s a nurse. 4.       
5.      What subjects does he like? e.      I like chicken and beef. 5.       
6.      Would you like some coffee? f.       She did her homework. 6.       
7.      Do you like your job? g.      Yes, I like noodles. 7.       
8.      What time do you get up? h.      Maths, English and IT. 8.       
9.      What did she do last night? i.        It’s on the third of April. 9.       
10. Where does Lan work? j.        It’s half past eleven. 10.  
11. What’s your favourite food? k.      It’s Monday, the eleventh of June. 11.  
12. What time does your family have lunch? l.        No, thanks. 12.  
13. Where was you yesterday? m.   He’s a farmer. 13.  
14. Is she a driver? n.      They are old but strong. 14.  
15. Who is shorter, Nam or Linh. o.      I visit my grandparents. 15.  
16. What do you do at Tet? p.      No, she is a clerk. 16.  
17. What does your grandparents look like? q.      Linh is. 17.  
18. Would you like some noodles? r.       Yes, I do. 18.  
19. What is the date today? s.       It’s apple juice. 19.  
20. What does your mother do? t.        We have lunch at 12 o’clock. 20.  

 

Bài tập 4: Read and answer questions:

Hi. My name is Linda. I like beef. It is my favourite food. My favourite drink is orange juice. I don’t like vegetables. My younger brother Peter doesn’t like beef. He loves chicken. It is his favourite food. He loves lemonade too. Lemonade is his favourite drink. He drinks it every day.

 1. What’s her name?
 2. What food does she like?
 3. What is her favourite drink?
 4. Does she like vegetables?
 5. What’s her younger brother’s name?
 6. Does he like chicken?
 7. What’s Peter favourite drink?
 8. When does Peter drink his favourite drink?

Bài tập 5: Read and write:

Dear Jane,

My name’s Marry. I’m nine years old and I live in Da Nang. There are four people in my family: my father, my mother, my brother and me. My father’s 34 years old. He’s a teacher; and he’s tall and slim. My mother’s 31 years old. She’s a doctor. I think she’s very beautiful. My brother and I are pupils at Hoa Hong Primary School. I’m older than my brother but he’s taller than me.

Best wishes,

Marry

 1. What does Marry’s father do?
 2. What does her mother do?
 3. What does her mother look like?
 4. What do Marry and her brother do?
 5. How old is Marry?
 6. Who is younger, Marry or her brother?

Bài tập 6: Put the words in correct order:

 1. like/ mother/ what/ your/ does/ look/?
 2. me/ brother/ is/ older/ my/ than/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. what/ grandparents/ do/ like/ your/ look/?
 4. are/ their/ house/ decorating/ they/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. is/ father/ strong/ my/ and/ big/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. she/ does/ what/ do/?
 7. slim/ brother/ my/ is/ tall/ and/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. parents/ young/ my / are/ strong/ and/……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. doing/ are/ what/ you/Lan/ and/?
 10. father/ my/ is/ brother/ than/ taller/ my/…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Bài tập 7: Translate into English:

 1. Quyển sách này dày hơn quyển sách kia.
 2. Chúng tôi tặng hoa cho thầy cô giáo trong ngày nhà giáo.
 3. Họ đang tổ chức tiệc, ca hát và khiêu vũ.
 4. Bố mẹ của tôi đang lau dọn và trang trí nhà cửa.
 5. Anh ấy mặc quần áo mới, nhận tiền lì xì từ bố mẹ của anh ấy vào dịp Tết.
 6. Chị gái tôi cao hơn tôi.
 7. Chúng tôi sống trong một ngôi nhà nhỏ ở Lạng Sơn.
 8. Em trai của cô ấy thấp và béo.
 9. Cô ấy đang làm bánh chưng cho dịp Tết.
 10. Chúng tôi tới thăm ông bà, thầy cô và bạn bè trong dịp Tết.

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 4. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 5. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 6. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version