Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 tập 1

0

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 test A

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chon dap an dung).

1. This…………..my friend, Nga.

a. am            b. is            c. are            d. name

2. Give………………a pen, please.

a. My            b. My’s            c.Me            d.I

3. How old………………you- Mary? – I’m ten years old

a.am            b.is            c.are            d.years

4. Usten………………the    teacher,    please

a. a            b. on            c. to            d. in

5. Thank you very much. – You………welcome

a. is            b. am            c. are            d. isn’t

6. Where are you……….? I’m From Japan

a. is            b. from             c.go             d.out

7. Tommy is my friend. He is a………………at Quang Trung Primary School.

a. worker              b. doctor              c. farmer              d. student

8- I………………sorry. I’m late.

a. is                b. are               c. am                d. not

9.    There is………………dog in my house.

a. a    b.    are    c.    two    d. is

10. Draw………………picture, please.

a.a    b.    an    c. a’s    d. an’s

Exercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences. (Dicn chfif cai hoac tfir con ihieu de hoan thanh c4u).

1.    I __ sorry. I’m late.

2.    Tha_ _ you very much.

3.    This cak_ is for you. – Thank you very much.

4.    There is a TV__the living room.

5.    My mother is fourty years___.

6.    My sister is a student at Hoang Mai Primary Sch__.

7.    Thang is a student at Dong Da Prima_y School.

8.    Hello, I am Alan. How are you? – I’m fine, thanks. you?

9.    These crayons a__for you. – Thank you very much.

10.    Open the book and r_ _d after me, please.

Đề thi Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 tập 1 Đề thi Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 tập 1 Đề thi Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 tập 1

Exercise 4: Listen and choose what you hear (Nghe va chon phifdng an em nghe thay). (Track 8)

1.

a. She likes dancing.    b. She likes drawing.

c She likes cooking.    d. She likes driving.

2.

a. Who is he?    b. Who is that?    c.    Who is this?    d. Who is it?

3.

a. Music club    b. Music box    c.    Musician    d. Music note

4.

a. Lee likes watching TV.    b. Bean likes watching TV.

c. He likes watching TV    d. She likes watching TV.

5.

a. We go together.    b. We have two brothers,

c. We have three brothers.    d. We have two sisters.

6.

a. He is five.    b. He is nice.    c.    He is nine.    d. He is fine.

7.

a. It’s in October    b.It’s in September,

c. It’s in November.    d. it’s in December.

8.

a. When’s your birthday?    b. When’s his birthday?

c. When was the birthday?    d. When is her birthday?

9.

a.    The weather is nice here.

b.    The weather is nice and sunny here.

c.    The weather is sunny here.

d.    The weather is nice and rainy here.

10.

a. What can you do?    b what shall i do?

c. What can he do?    d What can she do?

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4 test B

 1 Exercise 1: Choose the correct answer. (Chon dap an dung).

1. I’m………….Australia.

a.in        b. a            c. from            d. too

2. I’m from Vietnam……………….you?

a.To            b. End            c. And            d. That

3. July ……………..the seventh month of the year.

a is            b. isn‘t           c. are            d. and

4. There………………two boys in my class.

a. is            b. many            c. are            d. isn’t

5– How………………desks are there in your classroom’

a any            b. many’s            c. any’s            d. many

6. I’m from England. – I’m from England,

a.and          b.too         c.end         d. two

7. Where    you from, Linda? 

a. isn’t         b. are         c. is         d. and

8. I………… two cats.

a. has          b.haven’t          c.hasn’t         d. have

9. Lets play football…….me

a. to          b. at.         c. on          d.with

10. What is your…..? My name is Tommy/

a. game         b. names         c. name         d.    name

Exercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences (điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu)

1. 1. How_ _ _are you? – I’m ten years old/

2.    Happy birthday, Phong. This gift is_ _ _you.

3.   _ _ the ruler red?

4. ____is your birthday? – It’s in February.

5.    Hai is _ student at Dong Da Primary School.

6.    W_ _n is your birthday?

7.    How old _ _ your sister? – She is eleven years old.

8.    My m_ther’s birthday is in May.

9.    There are two bedroom_ in my house.

10.    Where is Jean from? – She is f _m France.

Exercise 4: Listen and choose what you hear (Nghe và chọn phương án em nghe thấy). (Track 9)

1.

a. I like shopping.    b. I like dancing,

c. I like swimming.    d. I like swinging.

2.

a. When’s your birthday?    b. When’s his birthday?

c. When was the birthday?    d. When is her birthday?

3.

a. He drives a car.    b. He rides a camel,

c. She drives a car.    d. She rides a camel.

4.

a. My birthday is on Sunday.    b. My birthday is on Friday,

c. My birthday is today.    d. My birthday is in May.

5.

a. set up    b. wake up    c. get up    d. stand up

6.

a. I can draw.    b. I can dance.    c. I can ride.    d. I can drive.

7.

a. What’s on today?    b. Which’s the date today?

c. what’s the date today?    d. What’s the weather like today?

8.

a. book shop    b. bookshelf    c. cupboard    d. bookcase

9.

a. Can you draw a    picture?    b.    Can you draw a    pig?

c. Can you drive a    big car?    d.    Can you draw a    computer?

10.

a. I have a pencil case, too.    b. I have a pencil, too.

c. I have a grey pencil.    d. I have some pencils.

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 4

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 4, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1