Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19 tập 2

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19 tập 2, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19 tập 2

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19 tập 2

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19 test A

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentence. 1 (Điền các chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. I h_ve a new pen.

2. Let’s dr_ _ a picture.

3. Why do you like Music? – Because I like _ _ sing.

4. Would you like an apple? _____ , please.

5. D___Susan like Maths? – No, she doesn’t.

6. My dassr_ _m is so big.

7. It is a l_ng pencil.

8. How ma students are there in your class?

9. This gift is for you. – Thank you very m_ _h.

10. The we_her is fine today.

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. He is…………. years old.

a. fine        b. nine         c. nice           d. kite

2. Choose the odd one out.

a. sing           b. he           c. they          d. she

3. I’d ………..like apple.

a. a       b. an        c. four         d. and

4. ………………you like some milk? – No, thanks.

a. can         b. are          c. is        d. would

5. I’m thirsty. I’d like ………………

a. a banana         b. a hamburger           c. a packet of milk           d. a bread

6. Can you speak English? – ……………..

a. Yes, I can’t             b. No, I can

c. No, I can’t              d. Yes, I do

7. My birthday is……………. April.

a. on           b. in

c. at            d. to

8. How…………….. books are there on the table? – There are 3 books.

a. much          b. very

c. many          d. on

9. Thank you very much. – You’re……………

a. wel           b. stay

c. welcome            d. come

10. What can………………. do? -I can dance and sing.

a.I           b. he           c. you            d. me

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19 test B

Excercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentence (Dịch các chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. There _ _ _ 25 students in my class.

2. His sister is t_ll. He is short.

3. These are t_bles.

4. Tom is ten years o_ _.

5. Let’s dr_ _ a picture.

6. My fath_r is an engineer.

7. This doll is _ _ _ you.

8. John can sp_ _k Vietnamese.

9. _ _ _ is Tuan happy? – He is happy because today is his birthday.

10. This pink gift is f_ _ you, Alice.

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. Choose the odd one out.

a. When          b. Green             c. White           d. Yellow

2. How ……….dolls are there on the bed? – There are three dolls.

a- much         b. old       c. many      d. for

3. Do you want some milk? – ……………

a. Yes, I do          b. Yes, I don’t

c. No, I do           d. Yes, I can

4. What ………… is this bag? – It’s white.

a. You              b. colour

c. birthday      d. old

5. What is your favourite ………..? -1 like milk very much.

a. food                b. drink

c. subject          d. colour

6. ……….a round ball.

a. Is it             b. It’s         c. What is       d. They are

7. ……….you like some milk? – No, thanks.

a Can          b Are            c.Is           d. Would

8. Where is she? – …………..

a. She’s at school                     b. She’s from Australia

c. She’s nine years old           d. She’s Mary

9. Choose the odd one out.

a. are         b. you         c. am         d. is

10.I can ……….. English.

a. speaks             b. speak           c. to speak             d. speaking

Excercise 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 5) 

1. Why do you want to go to the ………….?

a. bookshop          b. toys shop         c. clothes shop            d. close shop

2. Let’s go to the ……….. and the post office.

a- shop               b. fish shop             c. bookshop                d. pet shop

3. Do you want to come …………… me to the market?

a. together          b. behind                 c. along                       d. with

4. On the way back, they…………. the park.

a. get               b. go to            c. drop into           d. step into

5. My favourite hobby is collecting …………..

a. cream b. pictures c. stamps d. paper

6. There are many …………… in the grocery.

a. apples               b. oranges             c. juice               d. fruits

7. Do you want to go ………….. ?

a. swimming               b. shopping                c. fishing           d. hiking

8. My …………… is going to the sweet shop.

a. aunt                   b. uncle                  c. father                d. sister

9. They are going to the …………………..

a. shop            b. market              c. superman               d. supermarket

10. She is wearing a ……………

a. blue shirt               b. blouse                c. shirt            d. blue hat

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 19

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 19, các bạn có thể tham khảo.

 

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 2


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5887"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K