topleft bar
topright bar

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18 tập 2

0

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18 tập 2, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18 tập 2

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18 tập 2

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18 test A

Excercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentence. (Điền các chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. Do_ _ she like English?

2. We don’t h English on Monday.

3. Sho_ me your pens, please.

4. My sister has many doll_ in her room.

Exercise 3: Pick out one redundant letter to make the correct word (Bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng).
1. BROJTHER

2. WRIETE

3. CLATSS

4. SMATLL

5. RAIKNY

6. WINVDOW

7. DRIPNK

8. WHEKN

9. KITYE

10. CIRCWLE

EXexcise 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đap án đúng). (Track 2)

1.

a. Look at the money!            b. Look at the monkey!

c. Look at the honey!             d. Look at the donkey!

2.

a. It looks so sleepy!              b. It looks so happy!

c. It looks so ugly!                 d. It looks so pretty!

3.

a. John doesn’t like them because they are ugly.

b. John doesn’t like them because they are unhappy.

c. John doesn’t like them because they are bulky.

d. John doesn’t like them because they are so scary.

4.

a. What eraser is that?               b. What pupil is that?

c. What candle is that?              d. What animal is that?

5.

a. Look at the girafee. .             b. Look at the etaser.

c. Look at the elephant.            d. Look at the zebra.

6.

a. Why doesn’t she like tigers?

b. Why doesn’t she like the crocodiles?

c. Why does she like crocodile?

d. Why doesn’t she like crocodile?

7.

a. What cattle do you like?

b What pupils do you like?

d what candles do you like?

c. What animals do you like?

8.

a. Look at the children over there?

b. Look at the chicken over there?

c. Look at the elephant over there?

d. Look at the eleven over there?

9.

a. The bear is very large.

b. The bear is very big.

c. The bear is very strong.

d. The bear is very tail!

10.

a. Why doesn’t she like tigers?

b. Why doesn’t she like the crocodiles?

c. Why does she like crocodile?

d. Why doesn’t she like crocodile?

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18 test B

Excercise 1: Put missing letters or a word to complete the sentence. (Điền các chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thanh câu).

1. Bye. See you ag_ _n.

2. I ha_ _ English lessons on Tuesday.

3. Take _ut your pens, children.

4 How’s the wea_ _er today, Mary? – It’s cloudy today.

Exercise 3: Pick out one redundant letter to make the correct Word (Bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng).

1. WRIETE

2. FRISH

3. CACKE

4. CHVAIR

5. BEDHROOM

6. DESZK

7. PXEN .8. DRIPNK

9. GIVFT

10. TELPEVISION

Excercise 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 3)

1.

a. Let’s go to the room.           b. Let’s go to the school,

c. Let’s go to the tool.              d. Let’s go to the zoo.-”,

2.

a. The little bear is climbing the tree.             b. The little bear is lying the tree,

c. The little bear is planting the tree.             d. The little bear is cutting the tree.

3.

a. Bears love money.           b. Bears love monkey,

c. Bears love honey.            d. Bears love donkey.

4.

a. Can you see the tigers over there?

b. Can you see the coconut over there?

c. Can you see the zebras over there?

d Can you see the crocodile over there?

5.

a. Is it a frog?               b. Is it a cock?

c. Is it a dog?               d. Is it a horse?

6.

a. The giraffe looks’so sweety.           b. The giraffe looks so sleepy,

c. The giraffe looks so pretty.            d. The giraffe looks so lovely.

7-

a. John doesn’t like them because they are ugly.

b. John doesn’t like them because they are unhappy.

c. John doesn’t like them because they are bulky.

d. John doesn’t like them because they are so scary.

8.

a. Whose eraser is that?          b. Whose pupil is that?

c. Whose candle is that?         d. Whose animal is that?

9.

a. Look at the girafee.            b. Look at the eraser,

c. Look at the elephant.         d. Look at the zebra.

10.

a. Why doesn’t she like tigers?          b. Why doesn’t she like the crocodiles?

c. Why does she like crocodile?        d. Why doesn’t she like crocodile?

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 18

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 18, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 2

Danh mục