Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 tập 1

0

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 test A

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1……………..are you from? – I’m from America.

a. What    b. Hovv    c. Nice    d. Where

2. Tom: Where ……..Peter from? Emily: He’s from London.

a. is    b. am    c. are    d. do

3. Tom is my…….too.

a. he    b. she    c. friend    d. be

4. Select the odd one out.

a She   b. My   c. He   d. I

5. Choose the odd one out.

a. His   b. Her   c. Name   d. Its

6. There………….ten desks in my classroom.

a. is   b. am   c. are   d. isn’t

7. That is my…..His name is Minh.

a. ten   b. pen   c. friend   d. and

8………..do you have Science? – On Monday.

a. what   b vvhen   c. Why   d. Who

9. This is a………book.

a. on   b. red   c. is   d. this

10. Let’s colour……..write.

a. but   b. and   c. bye   d. see

Exercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences. (ĐiềĩTchữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1.    She is _ student.

2.    Tom: Where is Minh from? Jean:    is from Ha Noi.

3.    Apple juice is my íavourite d_ink.

4.    A:    old are you? B: I’m ten years old.

5.    A: How old are___? B: I’m slx years old.

6.    I like orange jui e.

7.    Tim: How___is Hung? Tommy: He is 12 years old.

8.    Can you do the pu_zle?

9.    That boy is my classmate.___name is Peter.

10.    She is a te cher

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 test B

Exercise 1: Choose the correct ansvver. (Chọn đap án đúng).
1. A: What colour ỉs this? B: It’s…………….

a. book      b. a grcen     c. green     d. pencil

2. A: Where ……. you from? B: I’m from Laos.

a. is     b. are     c. am     d. do

3. Who………….she?

a. are     b. is     c. he     d. how

4. How’s…………..weather today? -Its hot today.

a. a     b. an     c. the     d. my

5……………..you have pets? – Yes, I have a dog.

a. Do     b. Are     c. Is     d. vvhat

6. That is my……….

a. friend     b. he     c. look     d. bye

7 Nire to meet……………..

a. me     b. they     c. he     d. you

8 VVhere…….. he from? – He’s from England.

a. is     b. are     c. and     d. there

9. I……………. many toys.

a. have     b. good     c. see     d. no

10. A: How ………….is Nam? B: He’s 12 years old.

a. year     b. years     c. old     d. olds

 

Exercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1.    A: Hovv are you? B: I’m fine, thank___.

2.    Apple juice is my favourite d_ink.

3.    She__from Hanoi.

4.    Do you want bread? – _ I do not.

5.    Hello, I _ _ Mai.

6.    _ _moming, Miss Hoa.

7.    open the b__x, please.

8.    I am thir_ty. I want some milk.

9.    There are eleven desks__my classroom.

9.    Sit____t please.

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 test B

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 test B

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 test B

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1 test B

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 1

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 1, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5331"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K