Tiếng anh lớp 4 Unit 5 : Can you swim (Tiếng Anh lớp 4 SGK)

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Tìm hiểu tiếng anh lớp 4 Unit 5 : Can you swim (Tiếng Anh lớp 4)

Miss Nhi: Thank you. Let’s look at Unit 2.

 

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

I. Choose the odd one out:

1. A. May      B. fifth                       C. fifteenth    D. twenty-fifth

2. A. sixth      B. eighth        C. twelfth       D. second

3. A. July       B. November C. Monday    D. September

4. A. month   B. birthday    C. year                       D. week

II. Choose the best answer:

1. When’s _____ birthday?

A. you            B. his              C. I                  D. it

2. It’s the thirty-first ____ October.

A. in               B. to                C. of               D. on

3. Her _______ is on the seventeenth of May.

A. day            B. birthday    C. date                        D. birth

4. _____ is the date today?

A. What         B. When         C. Where       D. How

5. My birthday is on the _____ of August.

A. four                       B. fourteen    C. fourteenth D. twenty-four

6. His birthday is ____ the thirtieth of October.

A. on              B. in                C. of               D. to

7. It’s on the ______ of December.

A. twenty       B. twentieth   C. twentyth    D. twenth

8. When’s your birthday? – ________________.

A. It’s Wednesday               B. It’s the first of June

C. It’s on the ninth of March          D. Happy birthday.

III. Complete this table:

15th 3rd
7th 20th
30th 11th
22nd 29th
18th 12th

the twenty-ninth       the eighteenth

the third                     the twenty-second

the thirtieth               the eleventh

the twelfth                 the twentieth

the seventh                the fifteenth

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

I. Choose the odd one out:

1. A. May      B. fifth                       C. fifteenth    D. twenty-fifth

2. A. sixth      B. eighth        C. twelfth       D. second

3. A. July       B. November C. Monday    D. September

4. A. month   B. birthday    C. year                       D. week

II. Choose the best answer:

1. When’s _____ birthday?

A. you            B. his              C. I                  D. it

2. It’s the thirty-first ____ October.

A. in               B. to                C. of               D. on

3. Her _______ is on the seventeenth of May.

A. day            B. birthday    C. date                        D. birth

4. _____ is the date today?

A. What         B. When         C. Where       D. How

5. My birthday is on the _____ of August.

A. four                       B. fourteen    C. fourteenth D. twenty-four

6. His birthday is ____ the thirtieth of October.

A. on              B. in                C. of               D. to

7. It’s on the ______ of December.

A. twenty       B. twentieth   C. twentyth    D. twenth

8. When’s your birthday? – ________________.

A. It’s Wednesday               B. It’s the first of June

C. It’s on the ninth of March          D. Happy birthday.

III. Complete this table:

15th 3rd
7th 20th
30th 11th
22nd 29th
18th 12th

the twenty-ninth       the eighteenth

the third                     the twenty-second

the thirtieth               the eleventh

the twelfth                 the twentieth

the seventh                the fifteenth

IV. Complete this table:

January ________________ ________________ ________________
________________ May August ________________
March ________________ ________________ December

September                 February                   April               July

November                  June                           October

V. Read and answer the questions below:

Lam: Oh! What a nice cake!

Minh: Yes. It’s my birthday today.

Lam: Really? What is the date today?

Minh: It’s the twenty-eighth of January.

Lam: I think it’s twenty-seventh today. Happy birthday to you!

Minh: Thank you. When’s your birthday, Lam?

Lam: It’s on the sixth of July.

Questions

1. When’s Minh’s birthday? ________________________________________________________

2. When’s Lam’s birthday? _________________________________________________________

3. Today is the twenty-seventh, yes or no? _______________________________________

VI. Answer the questions

1. This month has 28 days. Which month is it? – ________________________________

2. Today is the ninth of April. What is the date tomorrow?

____________________________________________________________________

3. Today is Teacher’s Day? What is the date today?

___________________________________________________________________

3.                When’s your mother’s birthday?

 

 

 

 

UNIT 5: CAN YOU SWIM?

I. Choose the best answer:

1. Odd one out:

A. cook                      B. skip                        C. can             D. swim

2. I can _____ a cat.             A. swim          B. skate          C. draw                 D. dance

3. What _____ you do?        A. are             B. can             C. about         D. is

4. I can’t dance, ____ I can sing. A. but   B. and             C. can             D. x

5. Can you play _______? A. table                       B. the guitar  C. a cat                  D. a bike

6. Phong can _____ a bike. A. skate         B. play                       C. cook                 D. ride

7. Can you swim? – _________________.

A. Yes, I can’t                      B. No, I can’t            C. Yes, you can               D. No, I

8. What can you do? – ___________________.

A. I can’t skip           B. She can cook                    C. I can play chess   D. Yes.

II. Match.

1. I can draw my school. a. She can skate.
2. What can Mai do? b. No, she can’t.
3. Can you play badminton? c. I can play the piano.
4. Can Hang dance? d. I can draw my school, too.
5. What can you do? e. Yes, I can.

III. Choose the correct sentence:

1. A. She can play chess.                 B. She play chess can.

2. A. You can ride a bike?              B. Can you ride a bike?

3. Can he swim?       A. Yes, he can           B. Yes, he can’t

4. A. What can your father do?                  B. What your father can do?

5. Can you cook?      A. No, I can   B. No, I can’t

IV. Reorder the words:

1. do/ What/ you/ can/ ? à ______________________________________________

2. play/ can/ Duong/ football/ . à ______________________________________________

3. you/ volleyball/ Can/ play/ ? à ______________________________________________

V. Answer the questions:

1. Can you swim? à ______________________________________________

2. Can you play chess? à ______________________________________________

3. Can your father play football? à ______________________________________________

4. Can you ride a bike? à ______________________________________________

5. Can your mother cook? à ______________________________________________

 

UNIT 5. CAN YOU SWIM?

Bài tập 1: Translate into English:

 1. Hoa có thể vẽ một con rùa không?
 2. Hôm nay là thứ sáu ngày mồng 4 tháng 9.
 3. Chào Maria, tớ là Lan, tớ đến từ Việt Nam.
 4. Bố tớ có thể nấu cơm. Bố bạn có thể nấu cơm không?
 5. Chúng tớ có thể hát một bài hát tiếng Anh.
 6. Chó có thể bơi.
 7. Vẹt có thể nói nhưng không thể bơi.
 8. Rất vui khi được gặp bạn, hẹn gặp lại vào ngày mai nhé.
 9. Tớ đi thăm ông bà tớ vào chiều thứ bảy.
 10. Tiết học tiếng Anh tiếp theo là vào ngày thứ tư.

Bài tập 2: Fill in the blank with suitable words:

 1. I go to school …………………………………. Mondays to Fridays.
 2. We don’t go to school …………………………………. Saturdays and Sundays.
 3. My family often watches TV …………………………………. the evening.
 4. Tuan and Hoang go swimming …………………………………. the weekends.
 5. The books are …………………………………. the table.
 6. There are many pictures …………………………………. the wall.
 7. She is …………………………………. Japan. She is Japanese.
 8. My birthday is …………………………………. the fifteenth of August.
 9. The boys play football …………………………………. the afternoon.
 10. My mother is …………………………………. the kitchen. She is cooking dinner.
 11. Where is your father? …………………………………. – He is reading …………………………………. his room.
 12. She doesn’t go out …………………………………. the evening.

Bài tập 3: Fill in the blank with the words given below:

Yes, sing, it, can, pet

Nam: Do you have a (1) …………………………… , Quan?

Quan: (2) …………………………… , I do. I have a parrot.

Nam: What (3) …………………………… it do?

Quan: It can fly, (4) …………………………… and climb a tree.

Nam: Can it speak?

Quan: Yes, it can. It (5) …………………………… can count to ten in English.

Nam: Oh, it’s wonderful.

Bài tập 4: Write about your family:

 1. My mother can…………………………………………………………………………………………………………………………….
 2. She can’t………………………………………………………………………………………………………………………………………
 3. My father can………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. He can’t ………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. I can…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 6. I can’t…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bài tập 5: Find mistakes and correct the sentences:

 1. She from England. …………………………………………………..
 2. Today is Sunday. We not go to school…………………………………………………..
 3. He name is Tuan. …………………………………………………..
 4. Dog cannot walk. …………………………………………………..
 5. Can he plays the piano? …………………………………………………..
 6. My mother can play the guitar and she can plays the piano, too…………….
 7. What are you from? …………………………………………………..
 8. What is your birthday?………………………………………………………………………….
 9. Who is it? – It’s an English book…………………………………………………………..
 10. Today is on the fifth of December…………………………………………………………
 11. My birthday is in the ninth of June………………………………………………………..
 12. Nga, Tuan and Hoang is playing chess………………………………………………….
 13. I likes playing chess, table tennis and football………………………………………
 14. She does can not play volleyball…………………………………………………………..
 15. Can Mr. Tuan sings an English song?……………………………………………………

Bài tập 6: Odd one out:

 1. table tennis b. football                  c. guitar                      d. volleyball
 2. dog b. cat c. fish                         d. pig
 3. swim b. book                       c. cook                        d. skate
 4. father b. teacher                   c. mother                    d. sister
 5. have b. goes                        c. swim                       d. sing
 6. play b. kites                        c. guitar                      d. piano
 7. June b. Sunday                   c. July                         d. September
 8. what b. when                      c. who                        d. Wednesday
 9. your b. you                         c. he                            d. she
 10. Vietnamese b. England c. Japan                      d. America
 11. badminton b. football c. sing                         d. basketball
 12. song b. chess c. piano                      d. guitar
 13. name b. sing c. nationality             d. day
 14. nice b. big c. read                         d. small
 15. old b. young c. beautiful d. cannot

Bài tập 7: Give English words:

1.     Bơi 2.     Nước Anh
3.     Hát 4.     Thứ tư
5.     Cờ tướng 6.     Sinh nhật
7.     Cầu lông 8.     Khi nào
9.     Sở thú 10. Nhật Bản
11. Công viên 12. Tháng 2
13. Tháng 10 14. Người Malaysia
15. Thứ năm 16. Nước Úc

 

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="4963"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>