Tiếng anh lớp 4 Unit 4 : When’s your birthday (Tiếng Anh lớp 4 SGK)

0
20190912_800x400_2khoahoc
Click nhận mã giảm 30% khóa học nuôi con tại Kyna.vn
Blog Kynaforkids tặng bạn đọc voucher giảm giá 30% tất cả khóa học tại trang chủ Kyna.vn, nhập code BAIVIET30 tại phần thanh toán

*Lưu ý khi sử dụng mã

– Không áp dụng các khóa học đặc biệt, phần mềm, đối tác

– Một tài khoản chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất

– Đơn hàng tối thiểu phải đạt 150k mới được giảm 30%

Tìm hiểu tiếng anh lớp 4 Unit 4 : When’s your birthday

 1. Read and match
1)     What day is it today? 1) a)      We’re fine, thank you.
2)     Where is Linda from? 2) b)     I visit my grandparents.
3)     What nationality is Tom? 3) c)      It’s on Wednesday.
4)     What is the date today? 4) d)     We have English.
5)     When is the next English class? 5) e)      He’s American.
6)     What do you do on Sunday morning? 6) f)      It’s the sixteenth of August.
7)     What do we have on Fridays? 7) g)     She’s from England.
8)     How are you? 8) h)     It’s Sunday.

 

 1. Complete the table:
1st 9th 17th 25th
2nd 10th 18th 26th
3rd 11th 19th 27th
4th 12th 20th 28th
5th 13th 21st 29th
6th 14th 22nd 30th
7th 15th 23rd 31st
8th 16th 24th

 

 • Complete the table:
MONTHS OF A YEAR
1) 2) 3)
4) 5) 6)
7) 8) 9)
10) 11) 12)

 

 • Put these sentences in correct order to make a dialogue:
a)      It’s on the fifth of March.

b)     Happy birthday, Linda.

c)      Oh! What a nice cake!

d)     Thank you.

e)      When’s your birthday, Nga?

f)      Yes, it’s my birthday today.

1)     …

2)     …

3)     …

4)     …

5)     …

6)     …

 

 1. Write the date:
a)      26/10
b)     16/3
c)      27/8
d)     23/3
e)      20/1
f)      15/2
g)     24/6
h)     …….

 

 1. Read and then answer the questions below:

Dear penfriend,

My name’s Peter. I’m from London, England. Today is Sunday, the sixth of May. It’s my birthday. I’m happy. I have many birthday presents from my friends. What about you? When’s your birthday?

Write to me soon,

Peter.

 1. What’s his name? ………………………………………………………………………………………………………….
 2. Where is he from? ………………………………………………………………………………………………………….
 3. Is he Vietnamese? ………………………………………………………………………………………………………….
 4. What day is it today? ………………………………………………………………………………………………………….
 5. What is the date today? ………………………………………………………………………………………………………….
 6. Is he happy? ………………………………………………………………………………………………………….
 7. Does he have many presents?……………………………………………………………………………………………………
 • Make a birthday invitation card:

Please come to my birthday party.

To:…………………………………………………………………………………………..

Date:………………………………………………………………………………………..

Time:……………………………………………………………………………………….

Address:………………………………………………………………………………….

From:……………………………………………………………………………………….

 

 • Write the answers:
 1. What day is it today?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. What is the date today?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. What is your name?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. How old are you?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. When’s your birthday?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. When’s your father birthday?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. When’s your mother birthday?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 1. When’s your brother’s (sister’s) birthday?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

STRUCTURE:

What is the date today?

ØIt’s + ____________________

When’s your birthday?

ØIt’s on ___________________

What do you have from your friends?

ØI have _____________________ from my friends

Cách ghi ngày tháng năm:

ØThứ, tháng ngày (số thứ tự), năm

ØThứ, ngày (số thứ tự) tháng, năm

EXERCISES:

Bài tập 1: COMPLETE THESE WORDS:

 1. O___t___be___
 2. ___ov____m___ _____r
 3. F___ ____rt___ ___n____ ____
 4. S____ ____o____d
 5. ____at_____
 6. B____ ____th____ ____y
 7. J____n____a____y
 8. ___ep___ ___m___e___
 9. J___ ____e
 10. J___ ___y
 11. ___ug___ ___t
 12. Ap___ ___l
 13. M___ ___ ___h
 14. F___ ___ ___t

Bài tập 2: COMPLETE THESE SENTENCES:

 1. When ________ your ___________?
 2. __________ is the ___________ today?
 3. It’s _________ birthday today.
 4. _________ is his birthday?
 5. Where ________ he __________?

Bài tập 3: LOOK AND WRITE

May

12

June

21

14

October

Dec

25

Sep

13

Nov

20

May

1

Jun

15

Mar

26

Apr

16

Jun

29

Sep 31

 

 

Bài tập 4: WRITE THESE DATES BY ENGLISH

 1. Thứ 6, 20/11/2016

___________________________________________

 1. Thứ 2, 12/7/2015

___________________________________________

 1. Chủ nhật, 2/6/2014

___________________________________________

 1. Thứ 6, 25/8/2000

____________________________________________

 1. Thứ 7, 15/2/2007

____________________________________________

Bài tập 5: Look and match:

A B
1. May A. Tháng 6
2. December B. Tháng 2
3. November C. Tháng 3
4. August D. Tháng 3
5. February E. Tháng 12
6. March F. Tháng 8
7. June G. Tháng 10
8. October H. Tháng 5

 

Bài tập 6: Complete these words:

D__CE__B__ __

 

F__BR__A__ __ ___PR__L M__R__H
__UN__

 

O__TOB__ __ S__PT__MB__ __ N__VE__B__ __
__U__Y __UG__ST __AN__A__ __ M__ __

 

Bài tập 7: Read and match:

1. Monday, the sixth of January A. Tháng 5

7

Thứ 3

2. Tuesday, the seventh of May B. Tháng 8

11

Thứ 7

3. Wednesday, the eighth of November C. Tháng 7

9

Thứ 5

4. Saturday, the eleventh of August D. Tháng 1

6

Thứ 2

5. Sunday, the fifth of December E. Tháng 10

10

Thứ 6

6. Friday, the tenth of October F. Tháng 12

5

Chủ nhật

7. Thursday, the ninth of July G. Tháng 11

8

Thứ 4

 

Bài tập 8: Look and write:

1. A: When’s the Women’s Day?

B: It’s ___________________________

2. A: What’s the date today?

B: It’s ___________________________

Tháng 8

3

Thứ 7

3. A: When’s your birthday?

B: It’s ___________________________

Tháng 11

10

Thứ 2

4. A: When’s Children Day?

B: It’s ___________________________

5. A: When’s Independence Day?

B: It’s ___________________________

 

Bài tập 9: Read and match:

1. Tháng 10

1

2015

A. It’s July 14th, 2015
2. Tháng 6

14

2015

B. It’s May 15th, 2015
3. Tháng 3

12

2016

C. It’s March 12th, 2016
4. Tháng 5

15

2015

D. It’s October 1st, 2015

 

Bài tập 10: Write the answers:

 1. When’s your birthday?

________________________________

 1. When’s your father’s birthday?

_______________________________

 1. When’s your mother’s birthday?

_______________________________

 1. When’s your brother’s (sister’s) birthday?

_______________________________

 1. What’s the date today?

_______________________________

 1. It’s twenty-third of December today. What’s the date tomorrow?

_______________________________

Bài tập 11: Read and complete the dialogue:

A. thank you

B. Oh, fine, thanks

C. It’s March 10th, 2015

D. Good morning, class

 

Students: Good morning, Miss Nhi
Miss Nhi: (1) ___________________. How are you?
Students: I’m fine, (2) ________________. And how about you?
Miss Nhi: (3) ___________________. What’s the date today, Lam?
Students: (4) ___________________________________
Miss Nhi: Thank you. Let’s look at Unit 2.

 

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

I. Choose the odd one out:

1. A. May      B. fifth                       C. fifteenth    D. twenty-fifth

2. A. sixth      B. eighth        C. twelfth       D. second

3. A. July       B. November C. Monday    D. September

4. A. month   B. birthday    C. year                       D. week

II. Choose the best answer:

1. When’s _____ birthday?

A. you            B. his              C. I                  D. it

2. It’s the thirty-first ____ October.

A. in               B. to                C. of               D. on

3. Her _______ is on the seventeenth of May.

A. day            B. birthday    C. date                        D. birth

4. _____ is the date today?

A. What         B. When         C. Where       D. How

5. My birthday is on the _____ of August.

A. four                       B. fourteen    C. fourteenth D. twenty-four

6. His birthday is ____ the thirtieth of October.

A. on              B. in                C. of               D. to

7. It’s on the ______ of December.

A. twenty       B. twentieth   C. twentyth    D. twenth

8. When’s your birthday? – ________________.

A. It’s Wednesday               B. It’s the first of June

C. It’s on the ninth of March          D. Happy birthday.

III. Complete this table:

15th 3rd
7th 20th
30th 11th
22nd 29th
18th 12th

the twenty-ninth       the eighteenth

the third                     the twenty-second

the thirtieth               the eleventh

the twelfth                 the twentieth

the seventh                the fifteenth

 

 

UNIT 4: WHEN’S YOUR BIRTHDAY?

I. Choose the odd one out:

1. A. May      B. fifth                       C. fifteenth    D. twenty-fifth

2. A. sixth      B. eighth        C. twelfth       D. second

3. A. July       B. November C. Monday    D. September

4. A. month   B. birthday    C. year                       D. week

II. Choose the best answer:

1. When’s _____ birthday?

A. you            B. his              C. I                  D. it

2. It’s the thirty-first ____ October.

A. in               B. to                C. of               D. on

3. Her _______ is on the seventeenth of May.

A. day            B. birthday    C. date                        D. birth

4. _____ is the date today?

A. What         B. When         C. Where       D. How

5. My birthday is on the _____ of August.

A. four                       B. fourteen    C. fourteenth D. twenty-four

6. His birthday is ____ the thirtieth of October.

A. on              B. in                C. of               D. to

7. It’s on the ______ of December.

A. twenty       B. twentieth   C. twentyth    D. twenth

8. When’s your birthday? – ________________.

A. It’s Wednesday               B. It’s the first of June

C. It’s on the ninth of March          D. Happy birthday.

III. Complete this table:

15th 3rd
7th 20th
30th 11th
22nd 29th
18th 12th

the twenty-ninth       the eighteenth

the third                     the twenty-second

the thirtieth               the eleventh

the twelfth                 the twentieth

the seventh                the fifteenth

 

IV. Complete this table:

January ________________ ________________ ________________
________________ May August ________________
March ________________ ________________ December

September                 February                   April               July

November                  June                           October

V. Read and answer the questions below:

Lam: Oh! What a nice cake!

Minh: Yes. It’s my birthday today.

Lam: Really? What is the date today?

Minh: It’s the twenty-eighth of January.

Lam: I think it’s twenty-seventh today. Happy birthday to you!

Minh: Thank you. When’s your birthday, Lam?

Lam: It’s on the sixth of July.

Questions

1. When’s Minh’s birthday? ________________________________________________________

2. When’s Lam’s birthday? _________________________________________________________

3. Today is the twenty-seventh, yes or no? _______________________________________

VI. Answer the questions

1. This month has 28 days. Which month is it? – ________________________________

2. Today is the ninth of April. What is the date tomorrow?

____________________________________________________________________

3. Today is Teacher’s Day? What is the date today?

___________________________________________________________________

3.                When’s your mother’s birthday?

Mục Lục : Bài tập tiếng anh lớp 4


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="4959"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K
>