topleft bar
topright bar

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 9 tập 1

0

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 9 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 9 test A

Exercise 2: Put missing letters or a word complete these sentences (điền chữ cái hoặc từ để hoàn thành câu)

1. I That’s my father’_ car.

2. It’s su_ny in Hue.

3. My books are o_ the table.

4. Those a_ _ our erasers.

5. Peter can speak Vietname_ _

6. Would you like some _i_k? – Yes, please.

7. Wou_ _ you like an apple?

8. My sister’s room is_arge.

9. Peter __ from Americ_.

10.1 was b_ _n in April.

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. …………..a round ball.

a. Is it         b. It’s         c. What is            d. They are

2. Do you want some milk? -…………

a. Yes, I do          b. Yes, I don’t          c. No, I do           d. Yes. I can

3. Do you like a …………..? – Yes, I do.

a. biscuit         b. football           c. house           d. this

4. How ………. is she? – She’s nine years old.

a. oh            b. and            c. but          d. old

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 9 test B

Excercise 2: Put missing letters or a word to complete these sentences. ( điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu)

1. _ _en is your birthday?

2. This flo_ _r is for you. – Thank you.

3. What’s _ _ _ _ name? – My name is Tom.

4. Can she p_ _y football? – No, she can’t.

5. Peter _ _ from America.

6. s is my pencil box.

7. Today I ha_e Maths and Music.

8. H_ _’s the weather in Hanoi?

9. Can you sp_ _k English?

10. This is my m_ther.

Exercise 3: Choose the correct answer. (Chon dap an dung).

1. …………..do you live? -I live in Ha Noi.

a. How         b. When          c. Where            d. What

2. These …………… red crayons.

a. is        b. am          c. are           d. a

3. Where …………. the books? – They are on the table.

a. is           b. are          c. am             d. this

4…………… this? – It’s a box.

a. Is           b. What           c. What’s          d. What colour

 

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 9

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 9, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1

Danh mục