topleft bar
topright bar

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 6 tập 1

0

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 6 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 6 test A

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete these sentences. (điền chữ cái hoặc từ còn thiếu đề hoàn thành câu).

1. ___you swim? – Yes, I can.

2.    You sl_ _p in the bedroom.

3.    Che k the words you hear.

4.    Can you play football? – No, I___not.

Exercise 3: Pick out one redundant letter to make the correct word. (Bo

mot chuf cai thtfa dc co tif dung).

1.    TABOLE

2.    BECAUTSE

3.    CAYKE

4.    LIUKE

5.    WHYM

6.    WRICTE

7.    SCHPOOL

8.    BREAJD

9.    STHAND

10.    SWIMM

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 6 test B

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete these sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1.    Thang can play football___dance.

2.    Wh_ is that? – That’s my sister, Linda.

3.    Reorde_ the sentences.

4.    Can you sing an English song? -___, I can.

Exercise 3: Pick out one redundant letter to make the correct word. (Bỏ một chữ cái thừa để có từ đúng).

1.    SIENG

2.    FRIAEND

3.    PIZYZA

4.    SCHPOOL

5.    DANCFE

6.    WHIEN

7.    PLAIY

8.    USTKEN

9.    CANTNOT

10.    VIETNAMMESE

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 6

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 6, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1

Danh mục