Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15 tập 1

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15 tập 1

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15 test A

Exercise 1: Put missing letters or a word to complete these sentences. r(Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. There are twenty stude_ _ _in my class.

2. This gift is for you. – Thank you very m_ _h.

3. I’m so_ _y. I’m late.

4. He is a stu_ _ _t at Saint Jose Primary School.

5. I like Maths. – When do you h_ _e it?

6. Do you like pets? – _ _ _ , I do.

7. Is this _ _ _ r book? – Yes, it Is.

8. Give me a packet _ _ milk, please.

9. I learn ab_ _t numbers during Maths lessons.

10.These are three pencils box_ _ In my school bag.

Exercise 2 : Choose the correct answer (chọn đáp án đúng)

1. They are going … school.

a.at        b. on          c. to          d. in

2. What…… her name? – Her name is Elly.

a.is         b. are         c.he         d.am

3. What Is ……….name? – She is Alice.

a.she          b. he         c. her          d. his

4………….are you? – I’m fine, thank you. And you?

a. How old           b. How’s         c. How           d. When

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 30)

1. What ………. you like to drink?

a. could          b. would            c. should            d. do

2. This is my…………….

a. new cap          b. new scarf            c. silk carf           d. silk cap

3. Coke is………….. favourite drink.

a. her             b.his             c. my           d. the

4. I like beef and …………..

a. duck            b. ham            c. chicken          d. pork

5. That’s my…………

a. goldfish           b. gold dish             c. gold teeth           d. own a fish

6. Does Jonny like………… very much?

a. meat          b. fish             c. beef            d. leaf

7. I’d like ………….to chicken.

a. meet            b. sit              c. teach           d. eat

8. I’d like to drink …………………

a. lemonade              b. water            c. odles          d. coffee

9. Linda likes bread with…………

a. cheese             b. meat           c. beef             d. milk

10. Would you like some …………..?

a. coffee                b. apples             c. noodles           d. candles

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15 test B

Exercise 1:  Put missing letters or a word to complete these sentences -(Điền chữ cái hoặc từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. Nice to _ _ _ _you, too.

2. H_ _ _ y birthday to you. – Thank you.

3. _ _ _ t subjects do you have today? -I have Maths today.

4 Would you like som_ milk?

5. He can s_im but he can’t dance.

6. W _ _ _ do you have Maths? – I have it on Monday.

7. This flower is for you. – T _ _ _ k you very much.

8. My b_droom is small.

9. It’s su_ny In Hue.

10. My sister is nine _ _ _ _s old.

Exercise 2: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. I have ……… robot.

a. a             b. an            c. two        d. and

2. Thank you very much. – You……….. welcome.

a. is           b. am           c. are             d. aren’t

3. ………….are you? – I’m fine, thank you. And you?

a. How old            b. How’s           c. How            d. When

4. …………..is she? – She’s Elizabeth. She is my sister.

a How        b. Who           c. what           d. Where

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp đúng). (Track 31)

1. l am …………..

a. thirteen             b. thirty            c. thirsty             d. ready

2. Does Jonny like …………. very much?

a. meat                b. fish             c. beef           d. leaf

3. The ………… Is on the ……………..

a. dish – fish           b. teeth – fish                 c. fish – dish           d. fish – teeth

4. What’s your favourite………… ?

a. book             b. cook           c. soup          d. food

5. I don’t like …………………..

a. orange fruit       b. orange          c. orange juice         d. orange food

6. What’s your favourite …………..?

a. spring          b. bring            c. think           d. drink

7. l I’d like to …………. chicken.

a. meet           b. sit            c. teach          d. eat

8. The children love …………. It’s their favourite drink.

a. silk             b. news           c. milk          d. water

9- What ……….. you like to drink?

a. could           b. would        c. should          d. do

10. This Is my ………..

a. new cap        b. new scarf            c. silk carf        d. silk cap

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 15

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 15, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5658"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K