Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 14 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 14 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 14 test A

Exercise: Reorder the words/ phrases to make complete (sắp xếp lại từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chỉnh)

1- Take/ children./ out/ your/ pencils,

…………………………………………………………

2. some/ orange/ Do you/ juice?/ like

…………………………………………………………

3. ride/ can/ My/ sister/ a bike.

…………………………………………………………

4. flowers/ Here/ for you./ some/ are

…………………………………………………………

5. I/ have/ two/ dolls.

…………………………………………………………

6. In/ are there/ your classroom?/ How/ many students

…………………………………………………………

7. room,/ Clean/ Peter./ your

…………………………………………………………

8. Music lessons?/ do/ What/ you do/ during

…………………………………………………………

9. bedroom/ is/ My/ small./ very

…………………………………………………………

10. is/ at/ Jack/ a student/ London Primary School

…………………………………………………………

Exercise 2: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. My name’s Mary. …………………M-A-R-Y

a. what’s        b. That’s          c. He’s             d. She’s

2. The pictures are …………….. the wall.

a. on            b. in               c. to                d. under

3. Choose the odd one out

a. Read          b. Write         c. Day          d. Look

4. Would you like some milk? – No,……………..

a. thank         b. thank’s         c. thanks you           d. thanks

5. ……………….. students are there in your class?

a. How many         b. How much           c. How old          d. What

6. Do you like orange juice? – Yes, I…………………

a. Am         b. Is           c. Do              d. Like

7. Can the bird fly? – ……………….

a. Yes, it can’t              b. Yes, it does          c. Yes, it can              d. Yes. It doesn’t

8. The maps are ………… the wall.

a. under            b. on           c. in             d. for

9. What subject do you like the most? – ………………

a. Today I have English and Music

b. I like Maths the most

c. I don’t like Music because I can’t sing

d. Yes, I like it very much.

10. Choose the odd one out

a. America           b. English          c. Canada            d. Vietnam

Exercises 4: Listen and choose the correct answer. (Nghe và chọn đáp án đúng). (Track 28)

1. This is a …………. of my family.

a. photo        b. picture             c. program              d. radio

2. I know all the ………… in Hanoi.

a. trees         b. fishes            c. streets           d. leaves

3. The work finishes at …………….

a. four fifty           b. four fifteen           c. five fifty          d. five fifteen

4. He works for a big …………

a. company          b. family           c. farm           d. factory

5. Lisa has dinner with ……………

a. her company             b. her father           c. her family             d. her farmer

6. We …………. like hamburgers.

a. don’t           b. all             c. do           d. very

7. They’re both drivers in ……………………

a. the small company           b. Jame’s company

c. the same company          d. the son’s company

8. What does he do after …………. ?

a. work           b. lunch            c. dinner            d. school

9. My ………….. is a housewife.

a. grandfather           b. father           c. mother            d. grandmother

10. He Is ……………. mineral water.

a. drinking           b. buying            c. eating         d. driving

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 14 test B

Exercise 1: Reorder the words/ phrases to make complete sentences. (Săp xếp lại từ hoặc cụm từ để tạo thành câu hoàn chinh).

1. want/ stay/ I/ at home./ to

2. with/ My sister/ play/ a yo yo./ can

2- Music/ Wednesday./ on/ have/ We don’t

4. to/ you./ nice/ It’s/ see

5. many pens/1 have/ my/ in/ school bag.

6. like/ the/ today?/ What’s/ weather

7. orange/ Do you/ some/ like/ juice?

8. chicken./ don’t/1/ like

9. My/ sing./ and/ sister/ can dance

10. Maths/ subject./ my/ favourite/ is

Exercise 2: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. ………….are they? – They’re my friends.

a. Who        b. What            c. Which               d. Where

2. Choose the odd one out

a. Cake           b. Pizza            c. Cheese              d. Bottle

3. Are these your pens? – No,………………

a. they aren’t            b. it isn’t           c. I’m not         d. I don’t

4. What colour Is this? – ………………

a. There are two          b. No, it is               c. It’s pink              d. Yes. they are

5. Can David speak Vietnamese? – ……………..

a. Yes, I can’t          b. No, I can               c. No, he can’t           d. Yes, he do

6. What Is your favourite……………. ? -I like pink

a. food            b. drink            c. subject         d. colour

7. I……………..Monday and Wednesday because I have Maths lessons then.

a. fun            b. bye             c.like             d. buy

8. Choose the odd one out.

a. Mother               b. Father           c. You             d. Sister

9. Hi, …………..are you from? – I’m from Canada.

a. who            b. how           c. where            d. when

10. Is that a pencil? – No, ………………

a. it isn’t           b. it is             c. it does           d. it doesn’t

Exercise 4: Listen and choose the correct answer (Nghe và chọn đáp án đúng ) . (Track 29)

1- He gets home at……………. in the afternoon.

a. five fifteen         b. five thirty           c. five thirteen            d. five fifty

2. John’s father is a ………….in Sydney.

a. teacher          b. farmer           c. doctor              d. worker

3. You are…………. and friendly too.

a. tiny             b. lovely            c. tidy             d. please

4. I go to school …………. a week.

a. four days                b. five days             c. six days             d. nine days

5. My father is a……………., too.

a. truck driver              b. bus driver            c. big driver             d. boat driver

6. She loves her ……………… and her work.

a. pencils           b. children              c. pupils             d. students

7 I live with my family in …………….

a. Bolton            b. Sydney             c. Moscow              d. London

8. Usa has dinner with…………….

a. her company              b. her father                c. her family              d. her farmer

9. We………….. like hamburgers.

a. don’t            b. all            c. do             d. very

10. They’re both drivers in………………

a. The small company        b. Jame’s company

c. The same company          d. The son’s company

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 14

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 14, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5636"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K