Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 10 tập 1

0
20190912_800x400_2khoahoc

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 10 tập 1, bài tập được biên tập và sưu tầm bởi team hy vọng nó sẽ giúp ích cho con của bạn hoàn thành tốt cuộc thi Violympic tiếng Anh

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 10 test A

Exercise 1: Choose the correct answer. (chọn đáp án đúng).

1 …………. notebooks are there in your bag? – There are 2 notebooks.

a. Where             b. Can              c. Do               d. How many

2. Can you sing, Helen? – Yes, I……………

a- can’t             b. can’s               c. can              d. cans

3. Tom can ride ………….. bike.

a. an            b. these           c. those           d. a

4. How ………..books are there on your shelf?  – There are 10 books

a. when      b. very      c. many           d. old

5. Are these your pens?- yes……………..

a. this is      b. they are           c. they aren’t      d. there are

6. My books are …………. the table.

a. at     b. to         c. under       d.on

7. Where’s Alice ………….. ? – She’s from England.

a. from         b. come        c. is         d. on

8. This gift Is for you. – ……………..

a. Thanks you       b. Thank your        c. Thank you           d. Thank

9 . …………is your favourite drink? -I like orange juice.

a. how         b. What          c. When             d. Who

10. Can you dance, Kate? – ………….i can’t.

a. No          b.Not          c. Yes           d. Yes I am

Exercise 3: Put missing letters or a word to complete these sentences. (điền từ còn thiếu để hoàn thành câu).

1. There _ _ _  twelve students in my class.

2. VIE_NAM

3. I _ _ a student at Oxford Primary School.

4. I h_ve a new pen.

5. The map is on the wa_ _

6. My classr_ _m is so big. _ There are twelve.

7. ___ many books are there on the sheir.

8. Show me y__r pens, children.

9. She is ha_ _y because today is

10.STUDEN_

Exercise 4: Listen and choose what you hear (Nghe và chọn phương án em nghe thấy). (Track 20)

1.

a. Where are the desks.            b. Where are the books?

c. Where are the cooks?           d.Where are the boxes?

2.

a. Yes, she is. But Tommy is stronger.

b. Yes, it is. But Tony is stronger.

c. Yes, she is. But Tom is stronger.

d. Yes, he is. But Tom is stronger.

3.

a. Oh. .love Arts.        b. Oh. 1 love Maths,

c. Oh, I love jack.        d. Oh. 1 love that.

4.

a. They’re on the boards.          b. They’re on the boxes,

c. They’re on the books.           d. They’re on the boats.

5.

a. It’s a new chalk.          b. It’s a new fork,

c. It’s a new clock.           d. It’s a new fog.

6.

a. There are two boxes on the wall.

b. There are two boards on the wall.

c. There are two boats on the wall.

d. There are two clocks on the wall.

7.

a. I like English very much.          b. I like music very much-

c. I like music.                                d. I really like music.

Đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 10 test B

Exercise 1: Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng).

1. Can she speak Vietnamese? – ……………….

a. Yes. I can’t         b. No, I can            c. No, she can’t            d. Yes, she do

2. Choose the odd one out.

a. Tom            b. Mary            c. Alice            d. When

3. Can the …………….. fly? – Yes, it can.

a. dog           b. cat              c. fish             d. bird

4. Where is Tom today? ………………….

a. He’s at school                b. He’s from America

c. He’s 10 years old          d. He’s a student

5. What’s…………. name? – She’s Mary.

a. her       b. his           c. this          d. the

6. Choose the odd one out.

a. Father           b. Mother            c. Teacher           d. Sister

7. Choose the odd one out.

a. Maths           b. Science            c. Vietnam           d. Arts

8. How ……… pencils are there in the box? – There are 2 pencils.

a. are          b. many           c. much            d. old

9. Tom lives …….. France.

a. on        b. in          c. to            d. at

10. What can you do? -I can swim……….dance.

a. and           b. or            c. but              d. too

Exercise 3: Put missing letters or a word to complete these sentences. (Điền chữ cái hoặc từ còn thiều để hoàn thành câu).

1. There are three pencil box_

2. These flowers are for you. – Thank you very m h.

3. Tom is ten years 0_ _ now.

4. These are pi_k books.

5. Goodbye. See you I _ _ _ r.

6. MORNIN_

7. My sister _ _ tall.

8. _ NGLAND

9. There are m_ _ _ flowers in our school.

10. Happy birthday, Hai. This gift is for you. – Thank you _ _ _ y much.

Excercise 4: Listen and choose what you hear (nghe và chọn phương án em nghe thấy)

1.

a. I like English very much            b. I like music very much

c. I like music                                  c. I Really like music

2.

a. Look at Tom and Tony. Who is smaller?

b. Look at Tom and Tony. Who is bigger?

c. Look at Tom and Tony. Who is taller?

d. Look at Tom and Tony. Who is stronger?

3.

a. We have only four lessons today.

b. We have only four pupils today.

c. Wc have only four actions today.

d. We have only four sisters today.

4.

a. It’s today.          b. It’s Sunday.            c. It’s Monday.              d. It’s Friday.

5.

a. We all like music.            b. We don’t like music,

c. We all like English.          d. We all like Juice.

6.

a. She Is wonderful.         b. she is pretty,

c. She is beautiul.             d. She is intelligent.

7.

a. Oh, my sister likes driving, too.

b. Oh. my sister likes writing, too.

c. Oh, my sister likes riding, too.

d. Oh, my sister likes drawing, too.

8.

a. They’re in the classroom.           b. They’re in the artroom.

c. They’re in the bathroom.            d. They’re in the bedroom.

9.

a. How many books are there?               b. How many pens are there?

c. How many notebooks are there?       d. How many notepads are there?

10.

a. What does she look like?           b. How does she look like?

c. What does he look?                    d. What does he look like?

Tải file bài nghe tại đây 

Đáp án đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 round 10

Dưới đây là hình ảnh đáp án của phần Round 10, các bạn có thể tham khảo.

Nguồn : Tổng hợp và sưu tầm từ sách Tuyển tập đề thi Violympic tiếng anh lớp 4 tập 1


 • Bạn sẽ học được gì?

  • Biết cách chăm sóc dinh dưỡng cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
  • Chăm sóc dinh dưỡng cho bé độ tuổi sơ sinh đến 2 tuổi.
  • Tránh các sai lầm thường gặp trong quá trình chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và bé.

  Đối tượng

  • Các bà mẹ đang mang thai.
  • Các bà mẹ đang nuôi con nhỏ, đặc biệt là bé sơ sinh.
  • Những người quan tâm đến dinh dưỡng cho bà bầu và trẻ em.

  ƯU ĐÃI ĐẾN 56%

  3 Khóa học dinh dưỡng cho MẸ BẦU và TRẺ SƠ SINH

  ThS. BS. Lê Thị Hải, Giám Đốc Trung tâm Dinh dưỡng – Viện Dinh dưỡng Quốc Gia

  GIÁ CHỈ 400.000đ (học phí gốc 900.000đ)

  Bộ phận tư vấn sẽ liên hệ sớm với bạn. Mọi thông tin chi tiết hơn về khóa học sẽ được tư vấn thông qua cuộc gọi này

[ajax_load_more category="tieng-anh-lop-4-movers" post__not_in="5536"]

Kyna for Kids

Đăng ký giảm ngay 100k khi mua khóa học cho bé tại Kyna For Kids
Nhận 100K