>Học tên các con vật bằng tiếng Anh là một trong những chủ đề đơn giản, cần thiết nhất khi trẻ bắt đầu tiếp xúc với ngoại ngữ. Vậy vì sao nó hữu ích? Nên giúp con học những từ vựng nào trong chủ đề này? Bố mẹ hãy cùng Kyna For Kids tìm hiểu ngay trong bài viết dưới này nhé.

Có nên học tiếng anh qua tên động vật?

Học từ vựng tiếng Anh theo từng chủ đề là một trong những phương pháp cực kỳ quan trọng. Hoạt động này giúp con dễ dàng ghi nhớ, não bộ sắp xếp khoá học và vận dụng hiệu quả hơn.

Đặc biệt, đối với các bé mới bắt đầu tiếp xúc với tiếng Anh, chủ đề “Con vật” là một trong những lựa chọn hiệu quả. Hiểu rõ điều này, trong bài viết Kyna For Kids sẽ cung cấp tới bố mẹ hơn 100 từ vựng cơ bản xoay quanh chủ đề con vật. Cùng khám phá nào!

TOP 6 cách đọc tên con vật bằng tiếng anh hay nhất

#1 Từ vựng tiếng Anh về động vật hoang dã ở Châu Phi

 1. Zebra/ˈziː.brə/ => ngựa vằn
 2. Giraffe /dʒɪˈrɑːf/ => hươu cao cổ
 3. Rhinoceros /raɪˈnɒs.ər.əs/=> tê giác
 4. Elephant/ˈel.ɪ.fənt/ => voi
 5. Cheetah /ˈtʃiː.tə/ => báo Gêpa
 6. Lion /ˈlaɪ.ən/ => sư tử đực
 7. Lioness /ˈlaɪ.ənis/ => sư tử cái
 8. Hyena /haɪˈiː.nə/ => linh cẩu
 9. Leopard /ˈlep.əd/ => báo
 10. Hippopotamus /ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs/ => hà mã
 11. Camel /’kæməl/ => lạc đà
 12. Monkey /ˈmʌŋ.ki/ => khỉ
 13. Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó
 14. Chimpanzee /,t∫impən’zi/ => tinh tinh
 15. Gorilla/gəˈrɪl.ə/ => vượn người Gôrila
 16. Antelope /´ænti¸loup/ => linh dương
 17. Gnu /nuː/ => linh dương đầu bò
 18. Baboon /bəˈbuːn/=> khỉ đầu chó
 19. Gazelle /gəˈzel/ => linh dương Gazen

#2 Từ vựng tiếng Anh về các loài chim

 1. Pigeon /ˈpɪdʒ.ən/=> bồ câu
 2. Owl /aʊl/ => cú mèo
 3. Eagle /ˈiː.gl/ => đại bàng
 4. Falcon /ˈfɒl.kən/ => chim ưng
 5. Vulture /ˈvʌl.tʃəʳ/ => kền kền
 6. Crow /krəʊ/ => quạ
 7. Sparrow /ˈspær.əʊ/ => chim sẻ
 8. Duck /dʌk/ => vịt
 9. Penguin /ˈpeŋ.gwɪn/ => chim cánh cụt
 10. Turkey /ˈtɜː.ki/ => gà tây
 11. Ostrich /ˈɒs.trɪtʃ/ => đà điểu
 12. Woodpecker /ˈwʊdˌpek.əʳ/ => gõ kiến
 13. Parrot /ˈpær.ət/ => con vẹt
 14. Stork /stɔːk/ => cò
 15. Swan /swɒn/ => thiên nga
 16. Peacock /ˈpiː.kɒk/ => con công (trống)

#3 Từ vựng tiếng Anh về vật nuôi trong nhà

 1. Cattle /ˈkæt.əl/ => gia súc
 2. Buffalo /ˈbʌf.ə.ləʊ/ => con trâu
 3. Bull /bʊl/ => bò đực
 4. Bullock /ˈbʊl.ək/ =>  bò đực con
 5. Calf /kɑːf/ =>  bê
 6. Chicken /ˈtʃɪk.ɪn/ => gà con
 7. Cock /kɒk/ => gà trống
 8. Cow /kaʊ/ => bò
 9. Donkey /ˈdɒŋ.ki/ => con lừa
 10. Duck /dʌk/ => vịt
 11. Ewe /juː/ => cừu cái
 12. Foal /fəʊl/ => ngựa con
 13. Goat /ɡəʊt/ => dê
 14. Goose (số nhiều: geese) /ɡuːs/ => ngỗng
 15. Hen /hen/ => gà mái
 16. Horse /hɔːs/ => ngựa
 17. Lamb /læm/ => cừu
 18. Mule /mjuːl/ => con la
 19. Pig /pɪɡ/ => lợn
 20. Piglet /ˈpɪɡ.lət/ => lợn con
 21. Ram /ræm/ => cừu đực
 22. Sheep /ʃiːp/ => cừu
 23. Sow /səʊ/ => lợn cái
 24. Turkey /ˈtɜː.ki/ => gà tây

#4 Từ vựng tiếng Anh về các con vật dưới nước

 1. Carp /kɑrp/ => Cá chép
 2. Cod /kɑd/ => Cá tuyết
 3. Crab /kræb/ => Cua
 4. Eel /il/ => Lươn
 5. Goldfish /’ɡoʊld,fɪʃ/ => Cá vàng
 6. Jellyfish /dʒɛli,fɪʃ/ => Sứa
 7. Lobster /lɑbstər/ => Tôm hùm
 8. Perch /pɜrʧ/ => Cá rô
 9. Plaice /pleɪs/ => Cá bơn
 10. Ray /reɪ/ => Cá đuối
 11. Salmon /sæmən/ => Cá hồi
 12. Sawfish /sɑfɪʃ/ => Cá cưa
 13. Scallop /skɑləp/ => Sò điệp
 14. Shark /ʃɑrk/ => Cá mập
 15. Shrimp /ʃrɪmp/ => Tôm
 16. Trout /traʊt/ => Cá hương
 17. Octopus /’ɔktəpəs/ => Bạch tuộc
 18. Coral /’kɔrəl/ => San hô
 19. Herring /’heriɳ/ => Cá trích
 20. Minnow /’minou/ => Cá tuế
 21. Sardine /sɑ:’din/ => Cá mòi
 22. Whale /hweɪl/ => Cá voi
 23. Clam /klæm/ => Con trai
 24. Seahorse /ˈsiː.hɔːs/ => Cá ngựa
 25. Squid /skwid/ => Mực ống
 26. Slug /slʌg/ => Sên
 27. Orca /’ɔ:kə/ => Cá kình

#5 Từ vựng tiếng Anh về tên các loại côn trùng

 1. Ant /ænt/ => con kiến
 2. Fly /flai/ => con ruồi
 3. Butterfly /’bʌtǝflai/ => con bướm
 4. Dragonfly /’drægǝnflai/ => chuồn chuồn
 5. Bee /bi:/ => con ong
 6. Wasp /wɔsp/ => ong bắp cày
 7. Bumblebee /’bʌmbl,bi:/ => ong nghệ
 8. Moth /mɔθ/ => bướm đêm, con ngài
 9. Flea /fli:/ => bọ chét
 10. Ladybird hoặc Ladybug /’leidibǝ:d/ hoặc /’leidibʌg/ => con bọ rùa
 11. Beetle /’bi:tl/ => bọ cánh cứng
 12. Grasshopper /’gra:s,hɔpǝ/ => châu chấu
 13. Cockroach /’kɔkroutʃ/ => con gián
 14. Mosquito /,mǝs’ki:tou/ => con muỗi
 15. Cicada /si’ka :dǝ/ => ve sầu
 16. Worm /’wɜrm/ => con sâu
 17. Glowworm /’glou,wɜm/ => đom đóm
 18. Bug /bʌg/ => con rệp
 19. Louse /laos/ => con rận
 20. Cricket /’krikit/ => con dế
 21. Looper /’lu:pǝ/ => sâu đo
 22. Earwig /’iǝwig/ => sâu tai
 23. Leaf-miner /,li:f’mainǝ/ => sâu ăn lá
 24. Horse-fly /’hɔ:s,flai/ => con mòng
 25. Mayfly /’meiflai/ => con phù du
 26. Midge /midʒ/ => muỗi vằn
 27. Mantis /’mæntis/ => bọ ngựa
 28. Termite /’tǝ:mait/ => con mối

#6 Từ vựng tiếng Anh về các loài lưỡng cư

 1. Alligator /ˈæl.ɪ.ɡeɪ.tər/ => cá sấu Mỹ
 2. Anaconda /ˌæn.əˈkɒn.də/ => trăn Nam Mỹ
 3. Asp /æsp/ => rắn mào
 4. Basilisk /ˈbæz.ə.lɪsk/ => giông túi
 5. Bearded dragon /ˌbɪə.dɪd ˈdræɡ.ən/ => rồng Úc
 6. Black caiman / blæk ˈkeɪ.mən/ => cá sấu đen
 7. Black racer / blæk ˈreɪ.sər/ rắn lải đen
 8. Blue-tongued skink => thằn lằn lưỡi xanh
 9. Boa constrictor /ˈboʊ·ə kənˌstrɪk·tər/ => trăn Mỹ nhiệt đới
 10. Bull snake /bʊl sneɪk/ => rắn trâu
 11. Chameleon /kəˈmiː.li.ən/ => tắc kè hoa
 12. Cobra /ˈkəʊ.brə/ => rắn mang bành
 13. Copperhead /ˈkäpərˌhed/ => rắn hổ mang
 14. Coral snake /ˈkɒr.əl sneɪk/ rắn san hô
 15. Corn snake /kɔːn sneɪk/ rắn ngô
 16. Crocodile /ˈkrɒk.ə.daɪl/ => cá sấu

Mong rằng hơn 100 từ vựng tiếng Anh con vật trên sẽ giúp bé và bố mẹ có thêm nguồn học tập hiệu quả. Đặc biệt, bố mẹ hãy chia nhỏ ra từ 5-10 từ giúp con học từng ngày. Tránh việc học 1 lần quá nhiều, não bộ sẽ khó tiếp thu và ghi nhớ chính xác.

Tác giả: Kynaforkids

 

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version