Tổng hợp các câu hỏi bài tập tiếng anh lớp 5 unit 1. What’s your address? dành cho các bạn tham khảo

UNIT 1. WHAT’S YOUR ADDRESS?

I. Odd one out:

1. a. city                b. town                   c. flat               d. province
2. a. house           b. far                       c. near             d. modern
3. a. lane              b. street                  c. stream         d. avenue
4. a. orange         b. bread                  c. buildings     d. noodles
5. a. how              b. village                  c. where         d. who
6. a. small            b. quiet                    c. noisy           d. center
7. a. like               b. jump                    c. skip              d. dance
8. a. island           b. sea                       c. fish              d. factory
9. a. crowded      b. countryside        c. noisy           d. modern
10. a. pretty         b. bad                      c. nine             d. beautiful

II. Look and complete:

Look and complete

III. Choose the correct answer:

1. Ha Noi is a big ………… in the north.
A. street         B. city       C. town       D. lane

2.His………. is 187B, Giang Vo Street.
A. class       B. road       C. town       D. address

3. There are two tall ……….. in my street.
A. tower       B. towers       C. town       D. mountains

4. Linda :Who do you live ……..?
Mai : I live ……….. my parents .
A. in – in       B. for – for       C. with- with       D. at – at

5. Choose the odd one out ( the stress ) :
A. tower       B. village
C. city       D. address

6. Ha Noi and Ho Chi Minh City are two big…………. in the country.
A. city       B. country
C. cities       D. countries

7. Mai : Where do you live , Trung ?
Trung : I live ………. Flat 18 …….. the second floor………….. Ha Noi Tower.
A. in – on – to       B. of – in – on
C. in – on – of       D. on – in – in

8. His flat is far …. the city centre.
A. from       B. to
C. with       D. of

9. Ha Noi is a big …………. in the north .
A. street       B. town
C. city       D. lane

10. Choose the odd one out:
A. with       B. from
C. in       D. city

IV. Complete withe the given words :

cities city mountain village Tower floor hometown address
1. Quang Nam …………………………. is my father’s hometown.

2. My aunt and uncle live in a small …………………………. in the countryside.

3. Her family lives on the third …………………………. of HAGL Tower.

4. There is a big and tall …………………………. in front of my house.

5. Da nang is one of the most beautiful …………………………. in Vietnam.

6. Their …………………………. is 97B, Nguyen Van Cu Street.

7. Truong Son is the longest …………………………. in my country.

8. Peter’s …………………………. is London City in England.

V. Match the words that have opposite meaning:

1. old  a. tall 1.
 2. small  b. countryside 2.
3. far c. noisy 3.
4. short d. near 4.
5. early e. large 5.
6. city f. late 6.
7. quiet g. modern 7.

VI. Put the words in order to make sentences:

1. address / What/ Mai’s/ is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. does / she/ Who/ with / live ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. her/ Is/ house/ beautiful?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. 56 Nguyen Trai/ is / Street/ It.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. she/ Where/ does/ live?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Danang/ hometown/ His/ city/ is.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. hometown/ like/ What/ his/ is?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. small/ quiet/ village/ and/ It/ is.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. you/ Do/ your/ live/ with/ parents?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. are/ modern/ There/ towers/ my/ in/ town.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VII. Translate into English.

1. Địa chỉ của bạn là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Bạn sống cùng với ai?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Quê của bạn ở đâu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quê của bạn trông như thế nào?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Bạn có sống cùng với ông bà không?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Địa chỉ của anh ấy là gì?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Anh ấy sống cùng với ai?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Quê của anh ấy ở đâu?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Cô ấy sống ở một ngôi làng nhỏ ở vùng quê

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Làng của cô ấy nhỏ và yên bình.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bài tập được trích từ ebook sách bài tập tiếng lớp 5 theo từng đơn vị bài học.

Kynaforkids biên tập và sưu tầm từ sách bài tập tiếng anh lớp 5

Share.

Leave A Reply

Exit mobile version